cirkel-nederlandse-zinnen-def De Circle of Courage of de cirkel van veerkracht is een waardenkader waarbij we uitgaan van het feit dat een kind, een jongere zich maar emotioneel in evenwicht zal voelen wanneer vier universele noden beantwoord worden: de nood aan meesterschap, de nood aan generositeit, vrijgevigheid, de nood aan onafhankelijkheid en de nood aan verbondenheid.

Dit waardenkader is voor vele scholen, instellingen, organisaties, enz.. een toetsteen voor de werking.

In dit filmverslag kan je meegenieten van het implementatieproces dat we met DOCA toegepast hebben in Don Bosco Groenveld en Don Bosco Groenveld Plus.

 

BELONGING

belonging

Verbondenheid nastreven en versterken

We streven bewust naar een positieve leefsfeer waar de leerlingen, maar ook alle collega’s zich welkom weten. De school mag niet enkel een leer- en werkplek zijn, maar een verrijkende ontmoetingsplaats waar leren mogelijk wordt omdat men er zich welkom weet.

 • In heel kleine maar bewuste acties werken we aan dit gevoel van verbondenheid. Een eenvoudige ‘goede morgen’ uitspreken. Een geïnteresseerde nabijheid waarbij we het welbevinden bevragen of benoemen.
 • We bieden aandacht en zorg wanneer het niet goed gaat. We bieden steun, ook naast het zuivere lesgebeuren
 • We kijken welke noden er eventueel zijn en hoe we hier kunnen op inspelen. Jongeren voelen zich gehoord en gedragen door deze houding.
 • Wanneer we signalen van onwelbevinden opvangen dan wordt eerst hier aandacht aan gegeven alvorens men kan deelnemen aan de lessen of voor een klas kan gaan staan.
 • Voorleven en aanmoedigen van verbondenheid. Leerlingen spiegelen dit positief gedrag. Wanneer we merken dat jongeren op een positieve wijze vriendschappen aangaan dan benoemen we uitdrukkelijk deze sterkte

‘Ik mag er zijn, ik hoor erbij, ik kan en mag zeggen wat ik voel, ik heb oog voor hoe anderen zich voelen, …’

MASTERY – zelfontplooiing

Mastery

We trachten het onderwijs en het lesgeven nauw te laten aansluiten bij de wijze van leren van de jongeren. We houden rekening met hun sterktes en moeilijkheden, hebben oog voor de verschillende leerstijlen en benoemen de sterktes in plaats van de klemtoon te blijven leggen op de beperkingen.

 • We werken stapsgewijs, formuleren haalbare doelen
 • We streven naar succeservaring. Jongeren leren vanuit deze succeservaringen en groeien in zelfvertrouwen
 • We houden rekening met de mogelijkheden en waar nodig wordt ondersteuning geboden in de vorm van individuele leertrajecten, studiebegeleiding..
 • Het einddoel van de opleiding is helder, duidelijk geformuleerd en toekomstgericht, gericht op de werkvloer en de maatschappelijke eisen.

‘Ik ontdek mijn kracht, ik ontdek mijn sterktes, ik kan het, ik durf het aan,..’

INDEPENDENCE – zelfstandigheid en onafhankelijkheid

Independence

Jongeren moeten zelfstandig in het leven leren staan en eigen keuzes leren maken. Binnen de opleiding en het leven in de school streven we bewust naar voldoende ruimte en uitdagingen die hen deze leerkans aanbiedt. We stimuleren het persoonlijk initiatief en leren hen succeservaringen opdoen, maar leren hen ook de verantwoordelijkheid opnemen voor hun beslissingen en hun handelen. We hebben hierbij ook oog voor de relatie met ‘de ander’. We streven naar zelfregulerend en op waarden gebaseerd gedrag. Om dit te kunnen bereiken dienen we jonge mensen voldoende kans te geven om hierin te groeien.

 • ‘Ik krijg kansen, ik neem mijn verantwoordelijkheid, ik mag een keuze maken, ..’

GENEROSITY altruïsme, vrijgevigheid, zingeving

Generosity

We leven deze waarde voor door onvoorwaardelijk voor de leerlingen in de bres te springen en hen nabij te zijn. Tevens dagen we jongeren zelf ook uit om op te komen voor de mensen rondom hen, om een helpende hand uit te reiken. Pas door deze persoonlijke ervaring ontdekken de jongeren de waarde om iets de doen voor de ander, om steun te bieden. Deze verrijkende ervaring zet hen aan om positief te participeren aan de samenleving en geen afwachtende, vragende houding aan te nemen.

Wanneer we merken dat leerlingen dit voor elkaar doen dan wordt dit uitdrukkelijk benoemd en in de verf gezet als voorbeeldgedrag.

 • Ik draag zorg voor de ander, ik geef en kan ook ontvangen, ik geef authentiek en zonder verwachtingen,..’